Algemene voorwaarden SWIMMERS

Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de deelnemer, zoniet uitdrukkelijk dan toch impliciet bij gebreke van enige reactie binnen de acht dagen na de eerste kennisname ervan.  Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elk contract aangegaan met SWIMMERS (KBO 0675.758.616).

1. Toepassingsgebied – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, verhuur van materialen, verkoop van materialen en levering van diensten in de ruimste zin van het woord, gedaan aan of aangegaan met derden. Indien de algemene voorwaarden van de deelnemer in strijd zijn met huidige voorwaarden, zijn uitsluitend onze voorwaarden bindend. 

2. Communicatie – Alle officiële communicatie verloopt via de vertegenwoordiger van SWIMMERS of via het mailadres: [email protected]. SWIMMERS is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van door haar verstuurde e-mails door onjuiste of gewijzigde emailadressen van geadresseerde. Elke deelnemer wordt geacht elke adres-, telefoon- of mailadreswijziging onmiddellijk te melden.

3. Inschrijvingen – Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats via de website www.swimmers.be. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. 

4. Annulatie – Er vindt enkel een terugbetaling van de inschrijvingsgelden plaats mits voorlegging van een geldig doktersattest voor de desbetreffende periode met vermelding van “niet kunnen deelnemen aan de lessen/trainingen”. Ingeval de deelnemer de les(sen) annuleert minder dan vijf (5) dagen voorafgaand aan de aanvang van de les(sen) zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Ingeval de deelnemer meer dan vijf (5) dagen annuleert voorafgaand aan de aanvang van de les(sen) zal een forfaitaire administratieve kost ten belope van vijfentwintig percent (25%) van het inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. De deelnemer ontvangt dan voor het resterende bedrag, te weten vijfenzeventig percent (75%) van het inschrijvingsgeld de deelnemer een voucher om te besteden bij een volgende inschrijving.

5. Overmacht – Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van SWIMMERS liggen en op grond waarvan redelijkerwijze geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de hieronder genoemde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is, verplichte sluiting van het zwembad wegens overheidsmaatregelen, sluiting van het zwembad wegens technische storing of uit te voeren werken, ziekte van de lesgever, … Ingeval van overmacht ontvangt de deelnemer een voucher ter waarde van de gemiste les(sen) om te besteden bij een volgende inschrijving.

6. Klachten – Klachten dienen, op straffe van rechtsverval, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de dienst, dan wel de factuur, schriftelijk met aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te worden ingediend ter attentie van de vertegenwoordiger van SWIMMERS. Klachten ontheffen de deelnemer niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn.

7. Aansprakelijkheidsbeperking – SWIMMERS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen of kledij, noch voor aangebrachte schade door deelnemers aan de infrastructuur. Elke deelnemer verklaart zich in goede fysieke toestand te bevinden om actieve fysieke inspanningen zonder lichamelijke schade uit te oefenen. Elke deelnemer dient lichamelijke klachten onmiddellijk door te geven aan de lesgever(s). Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. De lesgever(s) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer. SWIMMERS is tot geen schadevergoeding jegens de deelnemer of derde gehouden. Met name is SWIMMERS niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door ondeugdelijkheid van door hem geleverde goederen of diensten wordt veroorzaakt. Ook is SWIMMERS niet aansprakelijk jegens de deelnemer of derden voor schade veroorzaakt door de door SWIMMERS gebruikte hulp- over vervoermiddelen. De volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid van SWIMMERS is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door SWIMMERS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat SWIMMERS eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

8. Verwerking van persoonsgegevens – De deelnemer aanvaardt dat SWIMMERS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die zij ontvangt van de deelnemer en die betrekking hebben op de deelnemer zelf en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van SWIMMERS. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de deelnemer zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan SWIMMERS om persoonsgegevens te verwerken. SWIMMERS behoudt zich het recht voor om tijdens de les(sen) foto’s en videomateriaal te maken die kunnen worden gebruikt voor de website, sociale media, marketing, … . Door de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van dit foto- en videomateriaal. Indien de deelnemer niet wenst dat het foto- en/of videomateriaal wordt gebruikt dan dient deze SWIMMERS of haar verantwoordelijke hiervan voor de aanvang van de les(sen) schriftelijk in te lichten via mail.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd.